Achizitii

Oferim clientilor servicii de consultanta specifice acestui domeniu.

Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante, care organizeaza proceduri de achizitie in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu Norme de aplicare si Hotararii de Guvern nr. 395/2016, cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

Serviciile oferite pentru autoritati contractante includ:

 • Asistenta in stabilirea procedurilor de achizitie care trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor de contractat si valoarea estimata a contractelor
 • Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare etc.)
 • Asistenta in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator
 • Asistenta in utilizarea certificatului de semnatura electronica a reprezentantului legal al Autoritatii contractante in vederea aplicarii semnaturii electronice pe documentatia de atribuire si documentatia tehnica aferenta procedurii (conditie imperativa in vederea publicarii documentatiilor in SEAP)
 • Elaborarea formularii raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea acestora in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice
 • Asistenta in intocmirea dosarului achizitiei publice, etc.

Serviciile oferite pentru operatorii economici includ:

 • Monitorizarea procedurilor de atribuire, identificarea oportunitatilor de afaceri functie de specificul de activitate
 • Asistenta tehnica in realizarea documentatiei de licitatie in vederea participarii la procedurile de achizitie publica
 • Consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pana la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator
 • Pregatirea documentelor de calificare
 • Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare
 • Redactarea acordurilor de asociere si / sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora
 • Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire
 • Reprezentare / asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor
 • Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice
  • Asiguram continuitatea printr-un management integrat si performant al contractelor.